پاورپوینت درباره مدیریت خرید

مطالب دیگر:
📌86- بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله📌87- مقایسه عملكرد سیستم های میراگر اصطكاكی پال و اصطكاكی دورانی RFD در سازه ها و بررسی كاهش خسارات وارده به ساختمانها در هنگام وقوع زلزله📌88-بررسی تاثیر میراگرهای الحاقی ویسكوز بر مدل های خطی و هیسترسیس جداسازهای لرزهای تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیك📌89- شبیه سازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفركانس گوشه دینامیك📌90- ارایه رابطه اثر نسبت میرایی برروی طیف پاسخ الاستیك زلزله های ایران📌91-شكل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)📌92- تبدیل بار زلزله به بارهاى استاتیكى معادل📌93- بررسی تاثیر میرایی و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهای سازه های جداسازی شده تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك📌94- ارزیابی تاثیر زلزله های میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )📌95- ارزیابی روش استاتیكی معادل در برآورد نیازهای لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیك پالسگونه📌96- تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله📌97-طراحی تعاملی در اماكن درمانی جهت كاهش آسیبها در زلزله📌98- ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی📌99- تخمین خسارت بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به وسیله متودولوژی HAZUS دراثر زلزله📌100- بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاد📌101- بررسی تاثیر شدت و فاصله سربار استاتیكی كناره گود میخ كوبی در هنگام وقوع زلزله📌102- بررسی اثر اندركنش شمع-خاك روی پاسخ سازه تحت تاثیر بار دینامیكی زلزله📌103- مقایسه تحلیل پاسخ زمین برای زلزله میدان نزدیك دردو فضای زمان و فركانس📌104- بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك تحت اثر مولفه قائم زلزله📌105- شبیه سازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی
لینک دانلود پایین صفحه تعداد اسلاید:29 بخشی از اسلایدها موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع الف : مدیریت خرید •کلیات وتاریخچه سیستم •اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید1) •روشهای خرید(مدیریت خرید2) •مدیریت مذاکره •جنبه های ح|1786305|xbq
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت درباره مدیریت خرید